tanormalna

11 tekstów – auto­rem jest ta­nor­malna.

Z jed­nej stro­ny ro­zumiem sa­mobójców, mają dość życia, ale po co tra­cić to co naj­ważniej­sze ? Zaw­sze jest nadzieja na lep­szy dzień. Zaw­sze jest nadzieja, że po­jawi się w naszym życiu ktoś, kto te życie odmieni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2013, 16:11

Kiedyś blis­ko, dziś już daleko... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2012, 16:46

Nie od­ległość dzieli człowieka lecz obojętność... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 lipca 2012, 22:21

Tak mało cza­su po­zos­tało, a my za­miast cie­szyć się nim, lub ro­bić rzeczy o których nap­rawdę marzy­liśmy, tra­cimy czas na sie­dze­niu bez­czyn­nie, co możemy ro­bić cały czas i tra­cimy szan­se, które dos­ta­jemy tyl­ko raz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2012, 12:46

Po­wie­dział tyl­ko jed­no słowo ''od­chodzę'', a ona poczuła jak­by wbił jej czte­ry szty­lety pros­to w serce... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2012, 21:41

Na­wet gdy­byś był naj­lep­szym ze­gar­mis­trzem na świecie, cza­su nie zatrzymasz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2012, 10:45

Choć jes­teś blis­ko mnie to jed­nak w uczu­ciach daleki... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lipca 2012, 20:05

Czas ulecza ra­ny, lecz niektóre, te bar­dzo głębo­kie są nieuleczalne... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lipca 2012, 13:45

Często gdy snu­jemy marze­nia i myśli za­pomi­namy o tym praw­dzi­wym świecie do które­go mu­simy powrócić... 

myśl • 3 lipca 2012, 20:29

Nig­dy nie mów żeg­naj, po­nieważ to od­biera nadzieję na ko­lej­ne spotkanie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2012, 12:12
Zeszyty
  • Prawdziwe... – Cza­sami tak trud­no jest być praw­dzi­wym sobą...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tanormalna

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność